Chiêu Tài Miêu

Thời Gian:

  • 24h từ lúc tạo nhân vật.

Nội Dung:

Dùng 1 lượng KNB nhất định sẽ nhận lại nhiều KNB hơn, tối đa 8 lần.

Chiêu Tài Miêu Số KNB dùng Tối đa nhận lại
Lần 1 288 432
Lần 2 1088 1577
Lần 3 2888 4043
Lần 4 5888 7948
Lần 5 9999 12998
Lần 6 19999 24998
Lần 7 39999 47998
Lần 8 69999 80498