Đăng Nhập 7 Ngày

Thời Gian:

  • Từ lúc tạo nhân vật đến 23h59 ngày thứ 7 server

Nội Dung:

Điều kiện Phần thưởng
Ngày 1  
Ngày 2 Rương Tướng Cam 4 chọn 1  x1
Ngày 3 Rương Thức Thần x1
Ngày 4 Thuốc Tu Luyện x300
Ngày 5 Kích Nioh x1
Ngày 6 KNB x888
Ngày 7 Mảnh Tướng Đỏ 4 chọn 1 x60