Đua Top Phó Bản

Thời Gian:

  • Từ lúc mở server đến 23h59 ngày thứ 7 server

Nội Dung:

BXH Phó bản KNB Bạc Thuốc Tu Luyện
Hạng 1 2000 5000k 500
Hạng 2 1000 2500k 200
Hạng 3 500 1500k 100
Hạng 4-10 300 1000k  
Hạng 1-50 200 500k  
Hạng 51-100 100 250k