Event Quà Tăng Cấp

Thời Gian:

  • Từ lúc mở server đến 23h59 ngày thứ 7 server

Nội Dung:

Đạt level chỉ định sẽ được nhận thưởng. Đạt được trong vòng 7 ngày sẽ nhận thưởng thêm

Điều kiện Thưởng Thưởng thêm
Đạt Lv10 KNB x100 EXP Tướng x50k Bạc x 20k
Đạt Lv20 Nón Bộ Binh x1 Đai Bộ Binh x1 Đao Dụ Phong x1
Đạt Lv25 KNB x150 EXP Tướng x200k EXP Tướng x300k
Đạt Lv28 Tướng Hồn x1000 Tạo Mới Lệnh x10 Tướng Hồn x2500
Đạt Lv31 KNB x200 Bạc x 100k Bạc x300k
Đạt Lv34 Đao Nagamitsu x1 Bạc x 150k Ngọc Tinh Luyện-Cao x20
Đạt Lv37 KNB x200 Bạc x 200k KNB x300
Đạt Lv40 Lục Văn Tiền x1 Ngọc Luyện Pháp Bảo x100 Chuông Thần Lạc-Vàng x2
Đạt Lv43 KNB x250 Bạc x 300k EXP Tướng x 400k
Đạt Lv46 Sách Tiến Cấp x100 Thuốc Tu Luyện x100 Thuốc Tu Luyện x50
Đạt Lv50 KNB x250 Sách Tiến Cấp x100 Rương Thức Tỉnh Lam Ngẫu Nhiên x5
Đạt Lv55 Vé Trận Hình x2 Nhiều Quẻ Xăm x1 Rương Xu Tướng Cam x1
Đạt Lv60 KNB x300 Bạc x 400k Bạc x 500k