Nạp Lần Đầu

Thời Gian:

  • Vĩnh viễn. Biến mất khi nạp lần đầu

Nội Dung:

Nạp lần đầu bất kỳ nhận thưởng tổng giá trị 2888 KNB

Item Số lượng
Đao Nichiren 1
Nón Nichiren 1
Đai Nichiren 1
Giáp Nichiren 1