Quỹ Đầu Tư

Thời Gian:

  • Từ lúc tạo nhân vật đến 23h59 ngày thứ 7 server

Nội Dung:

Nhân vật đạt VIP2 tiêu hao 500 KNB mua Quỹ, sau đó cứ đạt level yêu cầu có thể nhận KNB, tối đa nhận lại gấp 20 lần

Điều kiện
KNB nhận
Đạt Lv15
200
Đạt Lv20
300
Đạt Lv25
500
Đạt Lv30
600
Đạt Lv35
700
Đạt Lv40
800
Đạt Lv45
900
Đạt Lv50
1000
Đạt Lv55
1000
Đạt Lv58
1000
Đạt Lv61
1000
Đạt Lv64
1000
Đạt Lv67
1000