Tích Nạp 7 Ngày Nhận Tướng Đỏ

Thời Gian:

  • Từ lúc tạo nhân vật đến 23h59 ngày thứ 7 server

Nội Dung:

Sau khi tạo nhân vật, trong 7 ngày tích nạp đủ lượng KNB chỉ định sẽ nhận thưởng tương ứng. Sau 7 ngày sẽ mất event

Tích nạp Bạc EXP Tướng Sách Tiến Cấp Thuốc Tu Luyện Tướng Đỏ
Tích nạp 5000 KNB 300k 100k 100    
Tích nạp 10000 KNB 500k 200k   200  
Tích nạp 15000 KNB         Toyotomi Hideyoshi, Sanada Yukimura,Uesugi Kenshin,Abe no Seimei(4 chọn 1)