Top Lực Chiến

Thời Gian:

  • Từ lúc mở server đến 23h59 ngày thứ 7 server

Nội Dung:

BXH Lực Chiến KNB Bạc Item Danh hiệu
Hạng 1 2000 5000k Quà Tướng Đỏ X1 Danh hiệu Chiến Thần
Hạng 2 1000 2500k Quà Tướng Cam Chính X1 Danh hiệu Thống Trị
Hạng 3 500 1500k Chiêu Mộ - Cao X10 Danh hiệu Thể Hiện
Hạng 4-10 300 1000k    
Hạng 1-50 200 500k    
Hạng 51-100 100 250k