Đăng Nhập 3 Ngày

Đăng nhập mỗi ngày nhận quà:
Ngày 1 Cơm x 10 Rượu x 10 Chiêu Mộ Cao x 20 Rương tướng cam x 1
Ngày 2 Cơm x 15 Rượu x 15 Chiêu Mộ Cao x 20 Hộp TB Cam*4
Ngày 3 Cơm x 20 Chiêu Mộ Cao x 40 Rương mảnh tướng đỏ*150 Mảnh Matsuru*40