Mừng Lễ Trung Thu

Thời Gian:

  • : 13/9-18/9

Server : 

  • All sever

Nội Dung:


* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn