Tích Lũy Nạp

Thời Gian:

  • 20/9-25/9

Server : 

  • S1 > S79

Nội Dung:

Điều kiện Vật Phẩm 1 Vật Phẩm 2 Vật Phẩm 3 Vật Phẩm 4
200 Vé rút trận hình *5 KNB*388 Thú Hồn*700 Kẹo*5
500 Vé rút trận hình *10 KNB*488 Thú Hồn*800 Bạc*500k
1000 Danh Hiệu "Tài Hoa" 3 ngày Cơm Nắm*10 Rươu*15 Kẹo*15
2000 Mảnh thức thần đỏ Shuten Doji*5 Cơm Nắm*15 Mảnh tướng đỏ*150 Bạc*1000k
5000 Mảnh thức thần đỏ Shuten Doji*15 Cơm Nắm*20 Danh hiệu vip " Nổi Bật" 7 ngày Kẹo*15
10000 Mảnh thức thần đỏ Shuten Doji*35 Trống Trận*2000 Mảnh đá chú linh 7 màu*10 Bạc*2000k
15000 Mảnh thức thần đỏ Shuten Doji*45 Đức Tâm*20 Mảnh đá chú linh 7 màu*20 Kẹo*35
20000 Vé Sử Thi*40 Rương thức tỉnh đỏ*1 Mảnh đá chú linh 7 màu*30 Kẹo*40
30000 Vé Sử Thi*50 Rương thức tỉnh đỏ*2 Mảnh đá chú linh 7 màu*40 Kẹo*45
40000 Vé Sử Thi*60 Tinh hồn thiết*500 Mảnh đá chú linh 7 màu*50 Kẹo*50
60000 Vé Sử Thi*100 Đá chú linh đỏ*1 Mảnh đá chú linh 7 màu*50 Kẹo*55

* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn