Hoàn Trả Đặc Biệt

Server : 

  • S1 > S75

Nội Dung:

Mô tả: Trong thời gian hoạt động, nạp tích lũy đạt mốc thưởng sẽ nhận được Mảnh Pháp Bảo Đỏ, Mảnh Tướng Đỏ


Thời Gian:

  •  3/10 - 5/10
Điều kiện Vật Phẩm 1 Vật Phẩm 2 Vật Phẩm 3 Vật Phẩm 4
200 KNB*288 Đá Chú Linh Cam*1 Rương Chiến Vũ Cơ cam*2 Ngọc Độn Giáp*1
500 KNB*588 Đá Chú Linh Cam*2 Rương Chiến Vũ Cơ cam*5 Ngọc Độn Giáp*2
1000 Máy kiểm tra nói dối*75 Đá Chú Linh Cam*3 Rương Chiến Vũ Cơ cam*10 Ngọc Độn Giáp*3
2000 Mảnh danh hiệu*100 Cơm nắm*15 Kẹo*15 Rượu*15
5000 Mảnh đá chú linh đỏ*30 Tinh hồn thiết*200 Vật tế cam*100  
7500 Vé Sử Thi*10 Rương Thần Khí*20 Kẹo*15  
10000 Vé Sử Thi*20 Rương Thần Khí*30 Kẹo*20  
15000 Vé Sử Thi*30 Rương Thần Khí*40 Kẹo*20  

Server : S76 > S83

  • 3/10 - 5/10
Điều kiện Vật Phẩm 1 Vật Phẩm 2 Vật Phẩm 3 Vật Phẩm 4
200 KNB*288 Mảnh Th.trang Sơ *5 Kẹo*5 Rương pháp bảo đỏ*1
500 KNB*588 Mảnh Th.trang Sơ *10 Máy kiểm tra nói dối*50 Rương pháp bảo đỏ*2
1000 Máy kiểm tra nói dối*75 Mảnh Th.trang Sơ *15 Kẹo*5 Rương pháp bảo đỏ*3
2000 Mảnh danh hiệu*100 Cơm nắm*15 Kẹo*15 Rượu*15
5000 Máy kiểm tra nói dối*100 Vật tế cam*100 Mảnh tướng đỏ hiếm *300  
7500 Vé Sử Thi*10 Rương thức thần đỏ*5 Kẹo*15  
10000 Vé Sử Thi*20 Rương thức thần đỏ*10 Kẹo*20  
15000 Vé Sử Thi*30 Rương thức thần đỏ*15 Kẹo*20  
* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn