Kiểm Tra Thể Lực

Server : 

  •  S1 - 77

Nội Dung:Thời Gian:

  • 3/10 - 9/10
Mốc tiêu thể lực Vật Phẩm 1 Vật Phẩm 2 Vật Phẩm 3
1000 Rương Chiến Vũ Cơ cam*5 Trống Trận*100 Đá Chú Linh Cam*1
2000 Rương Chiến Vũ Cơ cam*10 Trống Trận*150 Đá Chú Linh Cam*2
3000 Rương Chiến Vũ Cơ cam*15 Trống Trận*200 Đá Chú Linh Cam*3
5000 Rương Chiến Vũ Cơ cam*20 Trống Trận*250 Đá Chú Linh Cam*4
8000 Rương Chiến Vũ Cơ cam*25 Trống Trận*300 Đá Chú Linh Cam*5
12000 Rương Chiến Vũ Cơ cam*25 Trống Trận*350 Đá Chú Linh Cam*6
16000 Rương thức thần đỏ*10 Mảnh Đá Chú Linh Đỏ*30 Vé Sử Thi*10
20000 Rương thức thần đỏ*20 Mảnh Đá Chú Linh Đỏ*40 Vé Sử Thi*20
25000 Rương thức thần đỏ*30 Mảnh Đá Chú Linh Đỏ*50 Vé Sử Thi*30
30000 Rương thức thần đỏ*40 Mảnh Đá Chú Linh Đỏ*80 Vé Sử Thi*40

Server : 

  • S78-83

Thời Gian:

  • 3/10 - 9/10
Mốc tiêu thể lực Vật Phẩm 1 Vật Phẩm 2 Vật Phẩm 3
1000 Mảnh Danh hiệu*10 Mảnh trang bị đỏ *5 Quẻ Xăm*1000
2000 Mảnh Danh hiệu*20 Mảnh trang bị đỏ *10 Quẻ Xăm*2000
3000 Mảnh Danh hiệu*30 Mảnh trang bị đỏ *15 Quẻ Xăm*3000
4000 Mảnh Danh hiệu*40 Mảnh trang bị đỏ *20 Quẻ Xăm*4000
5000 Mảnh Danh hiệu*50 Mảnh trang bị đỏ *25 Chọn thời trang tướng cam*1
6000 Mảnh Danh hiệu*60 Mảnh trang bị đỏ *30 Chọn thời trang tướng đỏ*1
16000 Rương thức thần đỏ*10 Mảnh Cửu Vĩ Hồ * 10 Vé Sử Thi*10
20000 Rương thức thần đỏ*20 Mảnh Cửu Vĩ Hồ * 20 Vé Sử Thi*20
25000 Rương thức thần đỏ*30 Mảnh Cửu Vĩ Hồ * 30 Vé Sử Thi*30
30000 Rương thức thần đỏ*40 Mảnh Cửu Vĩ Hồ * 40 Vé Sử Thi*40

* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn