Nạp Đúng Mốc

Server : 

  • S1 - S61

Nội Dung:


Thời Gian:

  • 4/10
Điều kiện Vật Phẩm 1 Vật Phẩm 2 Vật Phẩm 3
200 Rượu*15 Cơm nắm*5 Vé Xúc xắc *2
500 Cơm Nắm*15 Cơm nắm*10 Vé Xúc xắc *5
1000 KNB*588 Cơm nắm*15 Vé Xúc xắc *12
2000 KNB*1088 Vé Sử Thi*50 Kẹo*20
5000 KNB*2888 Mảnh đá chú linh đỏ*40 Kẹo*50
10000 KNB*5888 Mảnh đá chú linh đỏ*100 Kẹo*100
  • 6/10
Điều kiện Vật Phẩm 1 Vật Phẩm 2 Vật Phẩm 3
200 Rượu*15 Cơm nắm*5 Vé Xúc xắc *2
500 Cơm Nắm*15 Cơm nắm*10 Vé Xúc xắc *5
1000 KNB*588 Cơm nắm*15 Vé Xúc xắc *12
  • 8/10
Điều kiện Vật Phẩm 1 Vật Phẩm 2 Vật Phẩm 3
200 Rượu*15 Cơm nắm*5 Vé Xúc xắc bá chủ *1
500 Cơm Nắm*15 Cơm nắm*10 Vé Xúc xắc bá chủ *2
1000 KNB*588 Cơm nắm*15 Vé Xúc xắc bá chủ *5
2000 KNB*1088 Vé Sử Thi*50 Kẹo*20
5000 KNB*2888 Mảnh đá chú linh đỏ*40 Kẹo*50
10000 KNB*5888 Mảnh đá chú linh đỏ*100 Kẹo*100

* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn