Nạp Hoàn Trả

Thời Gian:

  • 7/10 & 9/10

Server : 

  • S1 > S83

Nội Dung:

Điều kiện Vật Phẩm 1 Vật Phẩm 2 Vật Phẩm 3 Vật Phẩm 4
200 KNB*288 Cơm nắm*5 Kẹo*5 Vé Xúc xắc *2
500 KNB*588 Cơm nắm*10 Kẹo*10 Vé Xúc xắc *5
1000 KNB*888 Cơm nắm*15 Kẹo*15 Vé Xúc xắc *10
2000 KNB*1333 Cơm nắm*20 Kẹo*20 Rượu*20
5000 KNB*3888 Cơm nắm*35 Kẹo*25  

* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn