Nạp Nhận Mỗi Ngày

Thời Gian:

  •  3/10 - 9/10

Server : 

  • S1 > S83

Nội Dung:

Nạp đủ 7000 KNB, đăng nhập mỗi ngày liên tục nhận quà VIP
Ngày Vật Phẩm 1 Vật Phẩm 2 Vật Phẩm 3
Ngày 1 KNB*3888 Cơm Nắm*25 Kẹo*35
Ngày 2 KNB*1888 Vé Sử Thi*10 Kẹo*15
Ngày 3 KNB*1888 Vé Sử Thi*15 Kẹo*15
Ngày 4 KNB*888 Vé Sử Thi*25 Kẹo*10