Vòng Quay Thức Thần Amaterasu

Thời Gian:

  •  3/10 - 5/10

Server : 

  • All sever

Nội Dung:


* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn