Đăng Nhập Ngày Lễ

Thời Gian:

  • 20/10

Server : 

  • All Server

Nội Dung:

  • Đăng nhập vào ngày 20/10 nhận thưởng hấp dẫn

Vật Phẩm1 Vật Phẩm2 Vật Phẩm3
Đoàn Phiến Lễ Hội*1 KNB*588 Bạc*500k