Mùa Lễ Hội

Thời Gian:

  • 17/10 - 23/10

Server : 

  • S81-S87

Nội Dung:

Phó bản chính tuyến - tinh anh - quốc chiến vô song, sẽ rơi Anh Đào và Bánh Trôi Thỏ

Vật Phẩm Số lượng yêu cầu Số lần đổi
Đoàn Phiến Hội* Anh Đào *10 2
Tinh luyện - Quý*20 Anh Đào*1 5
Bạc * 2000k Anh Đào*2 5
Mảnh tướng đỏ ( ID: 23058 )*50 Anh Đào*3 3
Vật tế cam*10 Đoàn Phiến Hội*1 3
Xu tướng đỏ *1 Đoàn Phiến Hội*2 3
Thẻ Đổi Võ Tướng *1 Đoàn Phiến Hội*3 3
Thức Tỉnh đỏ*1 Anh Đào*4+ Đoàn Phiến Hội*2 5
Mảnh thức thần cam*75 Anh Đào*10 + Đoàn Phiến Hội*5 1
Rương cánh cam Anh Đào*20 + Đoàn Phiến Hội*10 1
Đá Chú Linh Đỏ Anh Đào*20 + Đoàn Phiến Hội*10 1
Đá Chú Linh 7 màu Anh Đào*30 + Đoàn Phiến Hội*15 1

* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn