Nạp Đúng Mốc

Server : 

  • S1 - S81

Nội Dung:


Thời Gian:

  • 18/10
Điều kiện Vật Phẩm 1 Vật Phẩm 2 Vật Phẩm 3
200 Rượu*15 Cơm nắm*5 Tinh Hồn Thiết*20
500 Cơm Nắm*15 Cơm nắm*10 Tinh Hồn Thiết*50
1000 KNB*588 Cơm nắm*15 Tinh Hồn Thiết*100
2000 KNB*1088 Vé Sử Thi*50 Kẹo*20
5000 KNB*2888 Mảnh đá chú linh đỏ*40 Kẹo*50
10000 KNB*5888 Mảnh đá chú linh đỏ*100 Kẹo*100

  • 20/10
Điều kiện Vật Phẩm 1 Vật Phẩm 2 Vật Phẩm 3
200 Rượu*15 Cơm nắm*5 Đá Chú Linh Cam*1
500 Cơm Nắm*15 Cơm nắm*10 Đá Chú Linh Cam*3
1000 KNB*588 Cơm nắm*15 Đá Chú Linh Cam*6

  • 22/10
Điều kiện Vật Phẩm 1 Vật Phẩm 2 Vật Phẩm 3
200 Rượu*15 Cơm nắm*5 Vé Sử Thi*5
500 Cơm Nắm*15 Cơm nắm*10 Vé Sử Thi*10
1000 KNB*588 Cơm nắm*15 Vé Sử Thi*20
2000 KNB*1088 Vé Sử Thi*50 Kẹo*20
5000 KNB*2888 Mảnh đá chú linh đỏ*40 Kẹo*50


* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn