Nạp Đúng Mốc (S82 - S87)

Server : 

  • S82 - S87

Nội Dung:


Thời Gian:

  •  18/10
Điều kiện Vật Phẩm 1 Vật Phẩm 2 Vật Phẩm 3
200 Rượu*15 Cơm nắm*5 Rương thú cưỡi cam*5
500 Cơm Nắm*15 Cơm nắm*10 Rương thú cưỡi cam*15
1000 KNB*588 Cơm nắm*15 Rương thú cưỡi cam*30
2000 KNB*1088 Vé Sử Thi*50 Kẹo*20
5000 KNB*2888 Rương thức thần đỏ*25 Kẹo*50
10000 KNB*5888 Rương thức thần đỏ*50 Kẹo*100

  • 20/10
Điều kiện Vật Phẩm 1 Vật Phẩm 2 Vật Phẩm 3
200 Rượu*15 Cơm nắm*5 Rượu*5
500 Cơm Nắm*15 Cơm nắm*10 Rượu*15
1000 KNB*588 Cơm nắm*15 Tử Linh*1
2000 KNB*1088 Vé Sử Thi*50 Kẹo*20
5000 KNB*2888 Rương thức thần đỏ*25 Kẹo*50
10000 KNB*5888 Rương thức thần đỏ*50 Kẹo*100

  • 22/10
Điều kiện Vật Phẩm 1 Vật Phẩm 2 Vật Phẩm 3
200 Rượu*15 Cơm nắm*5 Rượu*5
500 Cơm Nắm*15 Cơm nắm*10 Rượu*15
1000 KNB*588 Cơm nắm*15 Rương tướng đỏ * 150
2000 KNB*1088 Vé Sử Thi*50 Kẹo*20
5000 KNB*2888 Rương thức thần đỏ*25 Kẹo*50
10000 KNB*5888 Rương thức thần đỏ*50 Kẹo*100


* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn