Tích Lũy Nạp

Thời Gian:

  • 18/10 - 23/10

Server : 

  • S1 > S87

Nội Dung:

Điều kiện Vật Phẩm 1 Vật Phẩm 2 Vật Phẩm 3 Vật Phẩm 4
200 Vé rút trận hình *5 KNB*388 Mảnh cánh cao*5 Kẹo*5
500 Vé rút trận hình *10 KNB*488 Mảnh cánh cao*10 Tinh Hồn Thiết*50
1000 Cơm Nắm*15 Mảnh đá chú linh đỏ*10 Rươu*15 Kẹo*15
2000 Mảnh Akaichi*5 Mảnh đá chú linh đỏ*20 Mảnh tướng đỏ *150 Tinh Hồn Thiết*100
5000 Mảnh Akaichi*10 Mảnh đá chú linh đỏ*30 Rương Chiến Vũ Cơ cam*25 Kẹo*15
10000 Mảnh Akaichi*15 Mảnh đá chú linh đỏ*40 Mảnh đá chú linh 7 màu*10 Tinh Hồn Thiết*200
15000 Mảnh Akaichi*20 Mảnh đá chú linh đỏ*50 Mảnh đá chú linh 7 màu*20 Kẹo*35
20000 Vé Sử Thi*40 Mảnh đá chú linh đỏ*50 Mảnh đá chú linh 7 màu*30 Kẹo*40
30000 Vé Sử Thi*50 Mảnh Akaichi*25 Mảnh đá chú linh 7 màu*40 Kẹo*45
40000 Vé Sử Thi*60 Mảnh Akaichi*25 Mảnh đá chú linh 7 màu*50 Kẹo*50
60000 Vé Sử Thi*100 Đá chú linh đỏ*1 Mảnh đá chú linh 7 màu*50 Kẹo*55

* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn