Tiêu Vàng Hoàn Trả

Thời Gian:

  •  17/10 - 19/10

Server : 

  • S1 > S80
Mốc tiêu Vật Phẩm1 Vật Phẩm2 Vật Phẩm3
500 Cơm nắm*5 Rượu*5 Bạc*500k
1000 Xu tướng đỏ*1 Rượu*8 Rương mảnh pb đỏ*1
2000 Xu tướng đỏ*2 Tinh hồn thiết *50 Tinh luyện quý*100
5000 Xu tướng đỏ*3 Tinh hồn thiết *100 Mảnh đá chú linh đỏ*10
10000 Xu tướng đỏ*4 Tinh hồn thiết *150 Mảnh đá chú linh đỏ*20
20000 Xu tướng đỏ*5 Tinh hồn thiết *200 Mảnh đá chú linh đỏ*30
40000 Ngọc Độn Giáp*5 Vật tế cam*200 Mảnh đá chú linh đỏ*40
60000 Ngọc Độn Giáp*10 Vé Sử Thi*20 Mảnh đá chú linh đỏ*50
80000 Ngọc Độn Giáp*15 Vé Sử Thi*30 Mảnh đá chú linh đỏ*50
100000 Ngọc Độn Giáp*20 Vé Sử Thi*50 Mảnh Akaichi*40
150000 Ngọc Độn Giáp*30 Vé Sử Thi*100 Đá chú linh 7 màu*1

Server : 

  • S81> S87
Mốc tiêu Vật Phẩm1 Vật Phẩm2 Vật Phẩm3
500 Cơm nắm*5 Rượu*5 Bạc*500k
1000 Mảnh Tướng Đỏ (ID 23102)*10 Rượu*8 Xu tướng cam*1
2000 Mảnh Tướng Đỏ (ID 23102)*20 Quyển thức Tỉnh*500 Xu tướng cam*2
5000 Mảnh Tướng Đỏ (ID 23102)*30 Quyển thức Tỉnh*1000 Xu tướng đỏ*1
10000 Mảnh Tướng Đỏ (ID 23102)*40 Thuốc tu luyện*1000 Mảnh cánh - cao*5
20000 Mảnh Tướng Đỏ (ID 23102)*50 Thuốc tu luyện*1500 Mảnh cánh - cao*10
40000 Rương thức thần đỏ*10 Thuốc tu luyện*2000 Mảnh cánh - cao*15
60000 Rương thức thần đỏ*20 Rương pháp bảo đỏ*5 Mảnh cánh - cao*20
80000 Rương thức thần đỏ*30 Rương pháp bảo đỏ*5 Mảnh cánh - cao*25
100000 Rương thức thần đỏ*40 Rương pháp bảo đỏ*10 Mảnh cánh - cao*50
150000 Rương thức thần đỏ*50 Rương pháp bảo đỏ*20 Mảnh cánh - cao*100

* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn