Vòng Quay Ngự Thú Kỳ Lân

Thời Gian:

  • 20/10 - 23/10

Server : 

  • All sever

Nội Dung:


* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn