Vòng Quay Thức Thần Kaguya

Thời Gian:

  •  17/10 - 19/10

Server : 

  • All sever

Nội Dung:


* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn