Đấu xúc xắc

Thời Gian:

  • 31/10 - 06/11

Server : 

  • S1-->S91

Nội Dung:


* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn