Hoàn Trả Đặc Biệt

Server : 

  • S1 > S79

Nội Dung:

Mô tả: Trong thời gian hoạt động, nạp tích lũy đạt mốc thưởng sẽ nhận được Mảnh Pháp Bảo Đỏ, Mảnh Tướng Đỏ


Thời Gian:

  •  31/10 - 02/11
Điều kiện Vật Phẩm 1 Vật Phẩm 2 Vật Phẩm 3 Vật Phẩm 4
200 KNB*288 Cơm nắm*2 Vé xúc xắc*2 Ngọc Độn Giáp*1
500 KNB*588 Cơm nắm*5 Vé xúc xắc*5 Ngọc Độn Giáp*2
1000 Máy kiểm tra nói dối*75 Cơm nắm*7 Vé xúc xắc*12 Ngọc Độn Giáp*3
2000 Mảnh danh hiệu*100 Cơm nắm*15 Kẹo*15 Rượu*15
5000 Mảnh đá chú linh đỏ*30 Tinh hồn thiết*200 Vật tế cam*100  
7500 Vé Sử Thi*10 Rương Thú Cưỡi Đỏ *10 Kẹo*15  
10000 Vé Sử Thi*20 Rương Thú Cưỡi Đỏ *20 Kẹo*20  
15000 Vé Sử Thi*30 Rương Thú Cưỡi Đỏ *30 Kẹo*20  


Server : S80 > S91

  • 31/10 - 02/11
Điều kiện Vật Phẩm 1 Vật Phẩm 2 Vật Phẩm 3 Vật Phẩm 4
200 KNB*288 Cơm nắm*2 Kẹo*5 Rương pháp bảo đỏ*1
500 KNB*588 Cơm nắm*5 Máy kiểm tra nói dối*50 Rương pháp bảo đỏ*2
1000 Máy kiểm tra nói dối*75 Cơm nắm*7 Kẹo*5 Rương pháp bảo đỏ*3
2000 Mảnh danh hiệu*100 Cơm nắm*15 Kẹo*15 Rượu*15
5000 Máy kiểm tra nói dối*100 Cơm nắm*30 Mảnh tướng đỏ hiếm *300  
7500 Vé Sử Thi*10 Rương thức thần đỏ*5 Kẹo*15  
10000 Vé Sử Thi*20 Rương thức thần đỏ*10 Kẹo*20  
15000 Vé Sử Thi*30 Rương thức thần đỏ*35 Kẹo*20  


* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn