Nạp Đúng Mốc (S82 - S91)

Server : 

  • S82 - S91

Nội Dung:


Thời Gian:

  •  01/11
Điều kiện Vật Phẩm 1 Vật Phẩm 2 Vật Phẩm 3
200 Rượu*15 Cơm nắm*5 Vé xúc xắc*2
500 Cơm Nắm*15 Cơm nắm*10 Vé xúc xắc*5
1000 KNB*588 Cơm nắm*15 Vé xúc xắc*12
2000 KNB*1088 Vé Sử Thi*50 Kẹo*20
5000 KNB*2888 Rương thức thần đỏ*25 Kẹo*50
10000 KNB*5888 Rương thức thần đỏ*50 Kẹo*100

  • 03/11
Điều kiện Vật Phẩm 1 Vật Phẩm 2 Vật Phẩm 3
200 Rượu*15 Cơm nắm*5 Vé xúc xắc*2
500 Cơm Nắm*15 Cơm nắm*10 Vé xúc xắc*5
1000 KNB*588 Cơm nắm*15 Vé xúc xắc*12
2000 KNB*1088 Vé Sử Thi*50 Kẹo*20
5000 KNB*2888 Rương thức thần đỏ*25 Kẹo*50
10000 KNB*5888 Rương thức thần đỏ*50 Kẹo*100

  • 05/11
Điều kiện Vật Phẩm 1 Vật Phẩm 2 Vật Phẩm 3
200 Rượu*15 Cơm nắm*5 Vé xúc xắc*2
500 Cơm Nắm*15 Cơm nắm*10 Vé xúc xắc*5
1000 KNB*588 Cơm nắm*15 Vé xúc xắc*12
2000 KNB*1088 Vé Sử Thi*50 Kẹo*20
5000 KNB*2888 Rương thức thần đỏ*25 Kẹo*50
10000 KNB*5888 Rương thức thần đỏ*50 Kẹo*100


* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn