Nạp Nhận Mỗi Ngày

Thời Gian:

  •  31/10 - 06/11

Server : 

  • S1 > S91

Nội Dung:

Nạp đủ 5000 KNB, đăng nhập mỗi ngày liên tục nhận quà VIP

Ngày Vật Phẩm 1 Số lượng 1 Vật Phẩm 2 Vật Phẩm 3
Ngày 1 KNB*2888 2888 Cơm Nắm*15 Kẹo*25
Ngày 2 KNB*1888 1888 Vé Sử Thi*25 Kẹo*15
Ngày 3 KNB*888 888 Vé Sử Thi*25 Kẹo*10
Ngày 4 KNB*888 888 Vé Sử Thi*50 Kẹo*10