Phó bản trảm tướng

Thời Gian:

  • 02/11

Server : 

  • S1-->S91

Nội Dung:


* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn