Tích Lũy Nạp nhận thưởng hấp dẫn

Thời Gian:

  • 01/11 - 06/11

Server : 

  • S1 > S91

Nội Dung:

Điều kiện Vật Phẩm 1 Vật Phẩm 2 Vật Phẩm 3 Vật Phẩm 4
200 Bạc*3000k KNB*388 Thuốc Tu Luyện*1000 Kẹo*5
500 Bạc*5000k KNB*488 Thuốc Tu Luyện*2000 Linh thạch vàng*1
1000 Cơm Nắm*15 Cá Koi*5000 Thuốc Tu Luyện*4000 Kẹo*15
2000 Mảnh Akaichi*5 Cá Koi*7000 Thuốc Tu Luyện*6000 Linh thạch vàng*2
5000 Mảnh Akaichi*10 Cá Koi*8000 Thuốc Tu Luyện*8000 Kẹo*15
10000 Mảnh Akaichi*15 Cá Koi*10000 Mảnh đá chú linh 7 màu*10 Linh thạch vàng*5
15000 Mảnh Akaichi*20 Cá Koi*14000 Mảnh đá chú linh 7 màu*20 Kẹo*35
20000 Vé Sử Thi*40 Cá Koi*16000 Mảnh đá chú linh 7 màu*30 Kẹo*40
30000 Vé Sử Thi*50 Mảnh Akaichi*25 Mảnh đá chú linh 7 màu*40 Kẹo*45
40000 Vé Sử Thi*60 Mảnh Akaichi*25 Mảnh đá chú linh 7 màu*50 Kẹo*50
60000 Vé Sử Thi*100 Đá chú linh đỏ*1 Mảnh đá chú linh 7 màu*50 Kẹo*55


* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn