Tiệm Đổi

Thời Gian:

  • 31/10 - 06/11

Server : 

  • All sever

Nội Dung:

Vật Phẩm đổi Vật Phẩm nhận Giới hạn số lần đổi tối đa
Máy kiểm tra nói dối x2 EXP Tướng x 20.000 100
Máy kiểm tra nói dối x2 Bạc x 150.000 100
Máy kiểm tra nói dối x10 Quyển Thức Tỉnh x 20 100
Máy kiểm tra nói dối x10 Bùa Tăng Sao x 100 20
Máy kiểm tra nói dối x15 Thuốc Tu Luyện x 20 50
Máy kiểm tra nói dối x15 Cống Phẩm-Cao x 3 20
Máy kiểm tra nói dối x20 Thần Luyện-Cao x 10 20
Máy kiểm tra nói dối x20 Kẹo  x1 15
Máy kiểm tra nói dối x30 Mảnh cánh - sơ x10 10
Máy kiểm tra nói dối x150 Rương thời trang tướng cam 1
Máy kiểm tra nói dối x150 Mảnh tướng đỏ x 150  ( ID: 23058 ) 2
Máy kiểm tra nói dối x200 Mảnh tướng đỏ x 150  ( ID: 23102 ) 2
Máy kiểm tra nói dối x150 Rương trang bị đỏ 1
Máy kiểm tra nói dối x1000 Tử Linh 1
Máy kiểm tra nói dối x25 Mảnh cánh - cao x1 50
Máy kiểm tra nói dối x600 Masamune Chọn Lập Một Đội 1
Máy kiểm tra nói dối x600 Nobushige Chí Sĩ Nhương Di 1
Máy kiểm tra nói dối x300 Hộp thần khí 4 Thiên Phú 1
Máy kiểm tra nói dối x25 Mảnh Lưỡng Diện Phật 10
Máy kiểm tra nói dối x70 Rương pháp bảo đỏ 5


* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn