Tiệm Giảm Giá

Server : 

  • 1-91

Nội Dung:

Thời Gian:

  • 31/10 - 02/11
Vật Phẩm Vật Phẩm Giá Giá giảm Số lần mua
1 Cơm nắm*5 250 125 4
2 Rượu*5 250 125 6
3 Đá chú linh cam*1 4000 2000 10
4 Rương thức thần đỏ*1 1000 700 10
5 Ngọc độn giáp*1 1000 800 10
6 Rương xu tướng đỏ*1 2000 1500 5
7 Thức tỉnh đỏ*1 10000 7500 5
8 Rương thú cưỡi cam*1 200 150 15
9 Thẻ đổi pháp bảo*1 2000 1500 10
10 Linh thạch vàng 6000 5000 5
  • 03/11 - 06/11
Vật Phẩm Vật Phẩm Giá Giá giảm Số lần mua
1 Cơm nắm*5 250 125 4
2 Rượu*5 250 125 6
3 Bạc*1000k 200 120 20
4 Mảnh cánh - Cao*1 1000 500 100
5 Tinh hồn thiết*10 500 300 50
6 Mảnh tướng đỏ *10 1000 500 30
7 Mảnh tướng đỏ *10 1500 700 30
8 Rương thức thần cam*10 200 150 3
9 Mảnh cánh - Sơ*10 1000 800 5
10 Thẻ đổi võ tướng*1 5000 4000 10

* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn