Tiêu vàng hoàn trả

Thời Gian:

  •  01/11 - 06/11

Server : 

  • S1 > S81
Mốc tiêu Vật Phẩm Vật Phẩm Vật Phẩm
500 Cơm nắm*5 Rượu*5 Bạc*500k
1000 Cá Koi*1000 Rượu*8 Rương mảnh pb đỏ*1
2000 Cá Koi*1500 Tinh hồn thiết *50 Tinh luyện quý*100
5000 Cá Koi*2000 Tinh hồn thiết *100 Trống trận*200
10000 Cá Koi*2500 Tinh hồn thiết *150 Trống trận*300
20000 Cá Koi*3000 Tinh hồn thiết *200 Trống trận*400
40000 Ngọc Độn Giáp*5 Mảnh tướng đỏ *150 Trống trận*500
60000 Ngọc Độn Giáp*10 Mảnh tướng đỏ *300 Trống trận*600
80000 Ngọc Độn Giáp*15 Vé Sử Thi*30 Trống trận*700
100000 Ngọc Độn Giáp*20 Vé Sử Thi*50 Đá chú linh đỏ*1
150000 Danh hiệu" Vua Thiên Hạ " Vé Sử Thi*100 Đá chú linh 7 màu*1

Server : 

  • S82> S91
Mốc tiêu Vật Phẩm1 Vật Phẩm2 Vật Phẩm3
500 Cơm nắm*5 Rượu*5 Bạc*500k
1000 Mảnh Tướng Đỏ *10 Rượu*8 Xu tướng cam*1
2000 Mảnh Tướng Đỏ *20 Quyển thức Tỉnh*500 Xu tướng cam*2
5000 Mảnh Tướng Đỏ *30 Quyển thức Tỉnh*1000 Xu tướng đỏ*1
10000 Mảnh Tướng Đỏ*40 Thuốc tu luyện*1000 Mảnh cánh - cao*5
20000 Mảnh Tướng Đỏ*50 Thuốc tu luyện*1500 Mảnh cánh - cao*10
40000 Rương thức thần đỏ*10 Thuốc tu luyện*2000 Mảnh cánh - cao*15
60000 Rương thức thần đỏ*20 Thuốc tu luyện*3000 Mảnh cánh - cao*20
80000 Rương thức thần đỏ*30 Rương pháp bảo đỏ*5 Mảnh cánh - cao*25
100000 Rương thức thần đỏ*40 Rương pháp bảo đỏ*10 Mảnh cánh - cao*50
150000 Rương thức thần đỏ*50 Rương pháp bảo đỏ*20 Mảnh cánh - cao*100


* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn