Vòng Quay thức thần Tsukyomi

Thời Gian:

  • 31/10 - 02/11

Server : 

  • S1-->S92

Nội Dung:


* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn