Diệt phản quân

Thời Gian:

  • 7/11 - 13/11

Server : 

  • S1-->S93

Nội Dung:

Số lượng phản quân Vật Phẩm Vật Phẩm Vật Phẩm
25 Thuốc Tu Luyện*500 KNB*150 Bạc*500k
50 Thuốc Tu Luyện*1000 KNB*300 Bạc*600k
75 Thuốc Tu Luyện*1500 KNB*450 Bạc*700k
100 Thuốc Tu Luyện*2000 KNB*600 Bạc*800k
125 Thuốc Tu Luyện*2500 KNB*750 Bạc*900k
150 Thuốc Tu Luyện*3000 KNB*900 Bạc*1000k
175 Thuốc Tu Luyện*3500 KNB*1050 Bạc*2000k
200 Thuốc Tu Luyện*4000 KNB*1200 Bạc*3000k
250 Thuốc Tu Luyện*4500 KNB*1350 Bạc*4000k
300 Thuốc Tu Luyện*5000 KNB*1500 Bạc*5000k

* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn