Nạp Đúng Mốc (S87 - S93)

Server : 

  • S87 - S93

Nội Dung:

Thời Gian:

  •  07/11
Điều kiện Vật Phẩm 1 Vật Phẩm 2 Vật Phẩm 3
200 Rượu*15 Cơm nắm*5 Rương thức thần đỏ*2
500 Cơm Nắm*15 Cơm nắm*10 Rương thức thần đỏ*5
1000 KNB*588 Cơm nắm*15 Rương thức thần đỏ*15
2000 KNB*1088 Vé Sử Thi*50 Kẹo*20
5000 KNB*2888 Rương thức thần đỏ*25 Kẹo*50
10000 KNB*5888 Rương thức thần đỏ*50 Kẹo*100
  • 09/11
Điều kiện Vật Phẩm 1 Vật Phẩm 2 Vật Phẩm 3
200 Rượu*15 Cơm nắm*5 Rương thức thần đỏ*2
500 Cơm Nắm*15 Cơm nắm*10 Rương thức thần đỏ*5
1000 KNB*588 Cơm nắm*15 Rương thức thần đỏ*15
2000 KNB*1088 Vé Sử Thi*50 Kẹo*20
5000 KNB*2888 Rương thức thần đỏ*25 Kẹo*50
10000 KNB*5888 Rương thức thần đỏ*50 Kẹo*100
  • 11/11
Điều kiện Vật Phẩm 1 Vật Phẩm 2 Vật Phẩm 3
200 Rượu*15 Cơm nắm*5 Rương thức thần đỏ*2
500 Cơm Nắm*15 Cơm nắm*10 Rương thức thần đỏ*5
1000 KNB*588 Cơm nắm*15 Rương thức thần đỏ*15
2000 KNB*1088 Vé Sử Thi*50 Kẹo*20
5000 KNB*2888 Rương thức thần đỏ*25 Kẹo*50
10000 KNB*5888 Rương thức thần đỏ*50 Kẹo*100
  • 13/11
Điều kiện Vật Phẩm 1 Vật Phẩm 2 Vật Phẩm 3
200 Rượu*15 Cơm nắm*5 Rương thức thần đỏ*2
500 Cơm Nắm*15 Cơm nắm*10 Rương thức thần đỏ*5
1000 KNB*588 Cơm nắm*15 Rương thức thần đỏ*15
2000 KNB*1088 Vé Sử Thi*50 Kẹo*20
5000 KNB*2888 Mảnh đá chú linh 7 màu*40 Kẹo*50
10000 KNB*5888 Mảnh đá chú linh 7 màu*100 Kẹo*100


* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn