Nạp Nhận Mỗi Ngày

Thời Gian:

  •  07/11 - 13/11

Server : 

  • S1 > S93

Nội Dung:

Nạp đủ 5000 KNB, đăng nhập mỗi ngày liên tục nhận quà VIP

Ngày Vật Phẩm 1 Vật Phẩm 2 Vật Phẩm 3
Ngày 1 KNB*2888 Cơm Nắm*15 Mảnh Akechi*5
Ngày 2 KNB*1888 Mảnh cánh cao*15 Mảnh Akechi*10
Ngày 3 KNB*888 Mảnh cánh cao*25 Mảnh Akechi*15
Ngày 4 KNB*888 Mảnh cánh cao*50 Mảnh Akechi*20