Quà Thẻ Tháng

Thời Gian:

  • 08/11

Server : 

  • S1 - S93

Nội Dung:

Điều kiện Vật Phẩm 1 Vật Phẩm 2 Vật Phẩm 3
Nạp thẻ tháng Cơm nắm*20 Rượu*20 KNB*1000
Nạp thẻ chí tôn Cơm nắm*40 Rượu*30 KNB*2000

* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn