Reset x2 nạp lần đầu

Thời Gian:

  • 10/11

Server : 

  • S1-->S94

Nội Dung:


* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn