Thần tài tặng bảo

Thời Gian:

  •  07/11 - 13/11

Server : 

  • S1 > S93* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn