Vòng Quay ngự thú Kỳ Lân

Thời Gian:

  • 10/11 - 13/11

Server : 

  • S1-->S93

Nội Dung:


* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn