Vòng Quay thức thần Orochi

Thời Gian:

  • 07/11 - 09/11

Server : 

  • S1-->S94

Nội Dung:


* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn