Đấu xúc xắc

Thời Gian:

  • 14/11 - 20/11

Server : 

  • S87-->S95

Nội Dung:


* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn