Nạp Đúng Mốc (S87 - S95)

Server : 

  • S87 - S95

Nội Dung:

Thời Gian:

  •  14/11
Điều kiện Vật Phẩm 1 Vật Phẩm 2 Vật Phẩm 3
200 Rượu*15 Cơm nắm*5 Quẻ xăm*1500
500 Cơm Nắm*15 Cơm nắm*10 Quẻ xăm*3000
1000 KNB*588 Cơm nắm*15 Quẻ xăm*5000
2000 KNB*1088 Vé Sử Thi*50 Kẹo*20
5000 KNB*2888 Mảnh Shuten Doji*25 Kẹo*50
10000 KNB*5888 Mảnh Shuten Doji*50 Kẹo*100

  • 16/11
Điều kiện Vật Phẩm 1 Vật Phẩm 2 Vật Phẩm 3
200 Rượu*15 Cơm nắm*5 Vé Xúc Xắc*2
500 Cơm Nắm*15 Cơm nắm*10 Vé Xúc Xắc*5
1000 KNB*588 Cơm nắm*15 Vé Xúc Xắc*12
2000 KNB*1088 Vé Sử Thi*50 Kẹo*20
5000 KNB*2888 Mảnh Shuten Doji*25 Kẹo*50
10000 KNB*5888 Mảnh Shuten Doji*50 Kẹo*100

  • 18/11
Điều kiện Vật Phẩm 1 Vật Phẩm 2 Vật Phẩm 3
200 Rượu*15 Cơm nắm*5 Vé Xúc Xắc*2
500 Cơm Nắm*15 Cơm nắm*10 Vé Xúc Xắc*5
1000 KNB*588 Cơm nắm*15 Vé Xúc Xắc*12
2000 KNB*1088 Vé Sử Thi*50 Kẹo*20
5000 KNB*2888 Mảnh Shuten Doji*25 Kẹo*50
10000 KNB*5888 Mảnh Shuten Doji*50 Kẹo*100

  • 20/11
Điều kiện Vật Phẩm 1 Vật Phẩm 2 Vật Phẩm 3
200 Rượu*15 Cơm nắm*5 Vé Xúc Xắc*2
500 Cơm Nắm*15 Cơm nắm*10 Vé Xúc Xắc*5
1000 KNB*588 Cơm nắm*15 Vé Xúc Xắc*12
2000 KNB*1088 Vé Sử Thi*50 Kẹo*20
5000 KNB*2888 Mảnh Shuten Doji*25 Kẹo*50
10000 KNB*5888 Mảnh Shuten Doji*50 Kẹo*100* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn