Nạp Nhận Mỗi Ngày

Thời Gian:

  •  14/11 - 20/11

Server : 

  • S1 > S95

Nội Dung:

Nạp đủ 7000 KNB, đăng nhập mỗi ngày liên tục nhận quà VIP

Ngày Vật Phẩm 1 Vật Phẩm 2 Vật Phẩm 3 Vật Phẩm 4
Ngày 1 KNB*3888 Cơm Nắm*25 Mảnh Akechi*10 Vé Sử Thi*30
Ngày 2 KNB*2888 Mảnh cánh cao*15 Mảnh Akechi*15 Vé Sử Thi*30
Ngày 3 KNB*1888 Mảnh cánh cao*50 Mảnh Akechi*30 Vé Sử Thi*30