Quà Thẻ Tháng

Thời Gian:

  • 15/11 - 17/11

Server : 

  • S1 - S95

Nội Dung:

Điều kiện Vật Phẩm 1 Vật Phẩm 2 Vật Phẩm 3
Nạp thẻ tháng Cơm nắm*20 Rượu*20 Thần Khí Nguyên Linh-Cao*1
Nạp thẻ chí tôn Cơm nắm*40 Rượu*30 Thần Khí Nguyên Linh-Cao*2

* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn