Tích Lũy Nạp nhận thưởng hấp dẫn

Thời Gian:

  • 14/11 - 20/11

Server : 

  • S1 > S95

Nội Dung:

Điều kiện Vật Phẩm 1 Vật Phẩm 2 Vật Phẩm 3 Vật Phẩm 4
200 Bạc*3000k KNB*388 Đá Chú Linh Cam*1 Kẹo*5
500 Bạc*5000k KNB*488 Đá Chú Linh Cam*2 Kẹo*10
1000 Cơm Nắm*15 Mảnh cánh cao*10 Đá Chú Linh Cam*3 Kẹo*15
2000 Vé Sử Thi*30 Mảnh cánh cao*20 Đá Chú Linh Cam*4 Kẹo*20
5000 Vé Sử Thi*50 Mảnh cánh cao*30 Đá Chú Linh Cam*5 Kẹo*25
10000 Mảnh Misuhime*5 Mảnh cánh cao*40 Mảnh đá chú linh 7 màu*10 Kẹo*30
15000 Mảnh Misuhime*10 Mảnh cánh cao*50 Mảnh đá chú linh 7 màu*20 Kẹo*35
20000 Mảnh Misuhime*15 Mảnh cánh cao*60 Mảnh đá chú linh 7 màu*30 Kẹo*40
30000 Mảnh Misuhime*20 Mảnh cánh cao*70 Mảnh đá chú linh 7 màu*40 Kẹo*45
40000 Mảnh Misuhime*25 Mảnh cánh cao*80 Mảnh đá chú linh 7 màu*50 Kẹo*50
60000 Mảnh Misuhime*25 Đá chú linh đỏ*1 Mảnh đá chú linh 7 màu*50 Kẹo*55


* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn