Tiêu vàng hoàn trả

Thời Gian:

  • 14/11 - 20/11

Server : 

  • S1 - S86

Nội dung:

Mốc tiêu Vật Phẩm Vật Phẩm Vật Phẩm
500 Cơm nắm*5 Rượu*5 Bạc*500k
1000 Mảnh cánh cao*2 Rượu*8 Rương mảnh pb đỏ*1
2000 Mảnh cánh cao*4 Tinh hồn thiết *50 Tinh luyện quý*100
5000 Mảnh cánh cao*6 Tinh hồn thiết *100 Mảnh đá chú linh đỏ*10
10000 Mảnh cánh cao*8 Tinh hồn thiết *150 Mảnh đá chú linh đỏ*20
20000 Mảnh cánh cao*10 Tinh hồn thiết *200 Mảnh đá chú linh đỏ*30
40000 Thần Khí Nguyên Linh-Cao*1 Vật tế cam*200 Mảnh đá chú linh đỏ*40
60000 Thần Khí Nguyên Linh-Cao*2 Vé Sử Thi*20 Mảnh đá chú linh đỏ*50
80000 Thần Khí Nguyên Linh-Cao*3 Vé Sử Thi*30 Mảnh đá chú linh đỏ*50
100000 Thần Khí Nguyên Linh-Cao*4 Vé Sử Thi*50 Mảnh Akaichi*40
150000 Thần Khí Nguyên Linh-Cao*5 Vé Sử Thi*100 Đá chú linh 7 màu*1

Server : 

  • S87 - S95

Nội dung:

Mốc tiêu Vật Phẩm1 Vật Phẩm2 Vật Phẩm3
500 Cơm nắm*5 Rượu*5 Bạc*500k
1000 Mảnh Tướng Đỏ (ID 23102)*10 Rượu*8 Xu tướng cam*1
2000 Mảnh Tướng Đỏ (ID 23102)*20 Quyển thức Tỉnh*500 Xu tướng cam*2
5000 Mảnh Tướng Đỏ (ID 23102)*30 Quyển thức Tỉnh*1000 Xu tướng đỏ*1
10000 Mảnh Tướng Đỏ (ID 23102)*40 Thuốc tu luyện*1000 Mảnh cánh - cao*5
20000 Mảnh Tướng Đỏ (ID 23102)*50 Thuốc tu luyện*1500 Mảnh cánh - cao*10
40000 Mảnh Shuten Doji* 5 Thuốc tu luyện*2000 Mảnh cánh - cao*15
60000 Mảnh Shuten Doji* 10 Rương pháp bảo đỏ*5 Mảnh cánh - cao*20
80000 Mảnh Shuten Doji* 15 Rương pháp bảo đỏ*5 Mảnh cánh - cao*25
100000 Mảnh Shuten Doji* 20 Rương pháp bảo đỏ*10 Mảnh cánh - cao*50
150000 Mảnh Shuten Doji* 50 Rương pháp bảo đỏ*20 Mảnh cánh - cao*100


* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn