Vòng Quay ngự thú Tiểu Ngư Nhi

Thời Gian:

  • 17/11 - 20/11

Server : 

  • S1-->S95

Nội Dung:


* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn